Warunki

współpracy

1. ZAMÓWIENIA oraz zapytania prosimy składać pisemnie (e-mail) lub telefonicznie do Działu Sprzedaży PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przez formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Wysyłając zapytanie/zamówienie za pośrednictwem strony in-vitro Kusibab lub za pośrednictwem strony jednego z członków grupy in-vitro Kusibab, wyrażam zgodę na przesłanie mojego zapytania/zamówienia do innego członka grupy in-vitro Kusibab w razie gdyby zapytanie/zamówienie zostało wysłane nie do tej firmy do której powinno dotrzeć (przyczyna, np.: nie ten materiał, nie ta wielkość pojemników, brak w ofercie). 

2. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie hurtową:

 • minimum 90 sztuk roślin w wielodoniczce (multiplacie M-90) z jednej odmiany;
 • minimum 84 sztuki roślin w wielodoniczce (multiplacie M-84) z jednej odmiany;
 • minimum 60 sztuk roślin w wielodoniczce (multiplacie M-60) z jednej odmiany;
 • minimum 40 sztuk roślin w wielodoniczce (multiplacie M-40) z jednej odmiany;
 • minimum 50 sztuk roślin w P9 z jednej odmiany.

3. Oznaczanie partii roślin

 • w każdej wielodoniczce (multiplacie) znajduje się, co najmniej jedna etykieta z nazwą odmiany, bez zdjęcia;
 • rośliny w doniczkach p9 oznaczane są, co najmniej dwoma etykietami na 50 sztuk roślin – etykiety bez zdjęcia;
 • istnieje możliwość innego oznaczania roślin w ramach odrębnych ustaleń.

4. PŁATNOŚCI – warunki płatności ustalane są każdorazowo i potwierdzane pisemnie na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

5. RABATY (bonifikaty) udzielane są klientom, którzy zakupili następujące ilości roślin:

 • dla klientów kupujących sadzonki w naszej firmie kolejny sezon – 2% rabatu od wartości netto zamówienia;
 • przy zamówieniach powyżej 3 000 szt. jednorazowo – udzielamy 3% rabatu od wartości netto zamówienia;
 • przy zamówieniach powyżej 5 000 szt. jednorazowo – udzielamy 5% rabatu od wartości netto zamówienia;
 • przy zamówieniach powyżej 10 000 szt. jednorazowo – udzielamy 7% rabatu od wartości netto zamówienia;
 • sprzedaż sadzonek odmian chronionych i licencyjnych nie podlega bonifikatom.

6. TRANSPORT – jednorazowe dostawy powyżej 5 000 szt. dostarczamy bezpłatnie na terenie całego kraju.

7. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.

8. Powyższe warunki sprzedaży są skrótem najważniejszych informacji zawartych poniżej w Ogólnych Warunkach Sprzedaży – OWS ( Ogolne_Warunki_Sprzedazy.pdf).

Ogólne warunki sprzedaży

(OWS)
PLANTIN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Z SIEDZIBĄ W 
32-090 Słomniki, Muniakowice 100

obowiązujące od dnia 1 lutego 2018 roku,
stanowiące integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy:
PLANTIN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w 32-090 Słomniki, Muniakowice 100
a
Kupującym

§ 1
Definicje


Dla celów niniejszego dokumentu, a także każdorazowej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy: PLANTIN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 32-090 Słomniki, Muniakowice 100, a Kupującym, wprowadza się następujące definicje, które oznaczają:
 1. Ogólne Warunki Sprzedaży – niniejszy dokument, w dalszej treści zwany także: OWS, którego treść dostępna jest na stronie: www.plantin.com.pl
 2. Spółka – PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 32-090 Słomniki, Muniakowice 100, numer NIP: 6783171369, numer REGON: 368904469, strona internetowa: www.plantin.com.pl, w dalszej treści zwane także: Sprzedawcą;
 3. Siedziba Plantin – Kraków, adres: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100, Polska;
 4. Strony – powoływanych łącznie: Kupującego i Spółkę;
 5. Strona – powoływanych indywidualnie: Kupującego lub Spółkę;
 6. Kupujący – stronę umowy sprzedaży zawieranej ze Spółką, którą może być przede wszystkim:
  a) Konsument
  b) nieprowadząca działalności gospodarczej osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  c) Przedsiębiorca,
  d) Osoba Zagraniczna
  e) Przedsiębiorca Zagraniczny;
 7. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Przedsiębiorca – Kupującego, który nie jest Konsumentem,
 9. Osoba Zagraniczna – osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną z siedzibą za granicą;
 10. Przedsiębiorca Zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą;
 11. Towar – materiał roślinny oferowany do sprzedaży przez Spółkę;
 12. Dowód Sprzedaży – fakturę, paragon, lub inny dowód potwierdzający sprzedaż Towaru;
 13. Dodatek do OWS – załącznik do OWS przeznaczony dla Kupującego, który jest Konsumentem;
 14. Potwierdzenie Zamówienia – dokument będący nośnikiem informacji umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, wystawiany przez Spółkę i obligatoryjnie zawierający takie elementy jak:
  – dane Kupującego i Spółki,
  – specyfikację zamówionego Towaru,
  – cenę sprzedaży netto +
  – informację, że do ceny netto dolicza się: niezbędne podatki, w tym podatek VAT, w stawkach aktualnie obowiązujących, cenę opakowań – w przypadkach wskazanych w § 8 ust. 2 OWS oraz koszt transportu jeżeli OWS tak stanowi,
  – ustalony sposób płatności,
  – ustalony sposób i miejsce odbioru / dostawy Towaru;
 15. Wydanie Towaru – moment, w którym Towar zostaje wydany Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej bądź Przewoźnikowi;
 16. Opakowanie Towaru – opakowanie Towaru w skrzyniopalety, palety, skrzynie lub specjalne piętrowe wózki przeznaczone do przewozu roślin. Na potrzeby OWS, doniczka nie stanowi opakowania.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. OWS określają ogólne warunki umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Stronami: PLANTIN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 32-090 Słomniki, Muniakowice 100, numer NIP: 6783171369, numer REGON: 368904469 (Sprzedawcą), a Kupującym, a także stanowią integralną część każdej takiej umowy sprzedaży.

2. PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność rolniczą zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi oraz stosuje systemem dobrych praktyk rolniczych, dążących do ochrony konsumenta i środowiska.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary oferowane przez Spółkę.

4. Spółka posiada wszelkie wymagane przez prawo uprawnienia do dysponowania Towarami, w tym także na podstawie umów licencyjnych lub sublicencyjnych bądź umów o podobnym charakterze.

5. Spółka nie prowadzi: sklepu internetowego, jak również nie świadczy usług doradczych, transportowych, czy też projektowych.


§ 3
Tryb składania zamówień

1. Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie zamówienia dokonywanego przez Kupującego.

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Spółce.

3. Zamówienie można złożyć w dowolny sposób, który umożliwia bezsprzecznie ustalenie Kupującego lub osoby działającej z Jego upoważnienia lub w Jego imieniu, a w szczególności:

a) pisemnie poprzez skierowanie pisma z zamówieniem na adres Siedziby Spółki,
b) w formie elektronicznej, poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail: biuro@in-vitro.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki,
c) ustnie w Siedzibie Spółki.
4. Zamówienie obowiązkowo powinno zawierać takie elementy jak:
a) dane osobowe Kupującego, a więc w przypadku:
– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu,
– osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, firmę (nazwę) i adres pod którym jest prowadzona działalność gospodarcza, numer NIP lub inny numer identyfikacyjny dla celów podatkowych, jeżeli osoba taki numer posiada, adres e-mail, numer telefonu, dane osób upoważnionych do kontaktu ze Spółką,
– innych podmiotów niż osoby fizyczne: nazwę podmiotu; adres siedziby; numer NIP lub inny numer identyfikacyjny dla celów podatkowych, jeżeli dany podmiot taki numer posiada; jeżeli dany podmiot podlega wpisowi do rejestru: nazwę tego rejestru oraz numer wpisu; dane osobowe osoby działającej w imieniu lub z upoważnienia tego podmiotu, w tym adres e-mail i numer telefonu;
b) ilość, gatunek oraz rodzaj zamawianego Towaru;
c) wstępnie ustalony sposób zapłaty;
d) wstępnie ustalony sposób odbioru / dostawy Towaru;
e) wstępnie ustalone miejsce dostawy Towaru, jeżeli Kupujący wybrał inny sposób odbioru Towaru niż osobisty;
f) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji w całości OWS oraz, jeżeli Kupujący jest Konsumentem – Dodatku do OWS.
5. Elementy Zamówienia wskazane w punktach od c) do e) ustępu 2, należy ostatecznie potwierdzić w terminie 2 dni przed planowaną dostawą Towaru lub jego odbiorem.

6. Przez złożenie oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 2 pkt f), należy rozumieć każde zachowanie się Kupującego, które ujawnia Jego wolę w sposób dostateczny, w tym również ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

7. Od momentu złożenia zamówienia Kupujący jest związany OWS, a w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem – także Dodatkiem do OWS.

8. W razie wątpliwości, domniemywa się, że złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z OWS oraz, jeżeli Kupujący jest Konsumentem – z Dodatkiem do OWS, oraz w całości je akceptuje.

9. Zamówienie złożone przez Kupującego nie wiąże Spółki.

10. Po weryfikacji zamówienia złożonego zgodnie z ust. 2, Spółka Potwierdza Zamówienie:
 – pisemnie poprzez skierowanie pisma na adres wskazany przez Kupującego lub bezpośrednio na ręce Kupującego, bądź
– w formie elektronicznej, poprzez przesłanie Potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
11. Potwierdzenie Zamówienia powinno zawierać elementy, o których mowa w § 1 pkt 15 OWS. Brak doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 6 nie oznacza milczącej akceptacji zamówienia. Jeżeli Kupującym jest Konsument do Potwierdzenia Zamówienia dołącza się Dodatek do OWS.

12. Spółka i Kupujący są związani Potwierdzeniem Zamówienia od chwili jego doręczenia Kupującemu (chwila zawarcia umowy sprzedaży).

13. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zamówienia w formie ustnej w Siedzibie Spółki oraz wybrał osobisty sposób odbioru Towaru, Potwierdzeniem Zamówienia może być złożenie przez Kupującego lub osobę działającą w Jego imieniu lub przez niego upoważnioną, podpisu na egzemplarzu Dowodu Sprzedaży, przeznaczonym dla Spółki.

14. Za wyraźną zgodą Spółki Kupujący może w każdym czasie, jednakże nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed datą odebrania Towaru lub wydania Towaru przewoźnikowi, zmienić zamówienie, a nawet w całości je wycofać.

15. Każda umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Spółką a Kupującym, niezależnie od postanowień ust. 6 – 8, zostanie potwierdzona poprzez wystawienie Dowodu Sprzedaży w formie: dokumentowej, pisemnej lub elektronicznej.

16. Dowód Sprzedaży zostaje przekazany Kupującemu lub osobie przez Niego upoważnionej lub działającej w Jego imieniu, najpóźniej przy odbiorze Towaru. Za zgodą Kupującego Dowód Sprzedaży może także zostać doręczony Kupującemu za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w Zamówieniu bądź w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

17. Umowa sprzedaży pomiędzy Spółką a Kupującym nie jest zawarta, jeżeli Spółka nie będzie w stanie zweryfikować rzetelności i prawdziwości złożonego przez Kupującego zamówienia oraz danych Kupującego, o których mowa w ust. 2 pkt a).

18. Na Kupującym spoczywa odpowiedzialność za błędy powstałe przy składaniu zamówienia, a dotyczące przede wszystkim informacji, o których mowa w ust. 2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Kupującego, Spółka może wystawić korektę do faktury.

§ 4
Towar
1. Z uwagi na specyficzny charakter Towarów sprzedawanych przez Plantin, wymiary i rozmiary Towarów podane są orientacyjnie, a rośliny tego samego gatunku posiadają cechy charakterystyczne dla danego gatunku oraz cechy je indywidualizujące.
2. Strony dopuszczają możliwość niezgodności Towaru dostarczonego Kupującemu z zamówieniem w zakresie wskazanym w tym przepisie. Pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład danego zamówienia dopuszczalne są:
– różnice w rozmiarach i wysokości jednostkowych roślin, wynoszące do 15% w stosunku do ustalonych w zamówieniu parametrów,
– różnice wynikające z naturalnych różnic występujących w ramach danego gatunku.

§ 5
Cenniki i rabaty

1. Ogłoszenia, cenniki, reklamy, zdjęcia lub inne informacje o Towarach i cenach skierowane do nieokreślonej liczby podmiotów lub zamieszczone na stronie internetowej Spółki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Ceny zamieszczone w ogłoszeniach, cennikach, reklamach i innych informacjach podawane są w walucie polskiej, w wartości netto z informacją, iż do ceny netto doliczany jest podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej. Dla Klientów będących Osobami Zagranicznymi lub Przedsiębiorcami Zagranicznymi, ceny Towarów podawane są w Euro, w wartości netto z informacją, iż do ceny netto doliczany jest podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.

3. Spółka może udzielać na Towary rabatów w wysokości:

a) 2% od wartości netto zamówienia dla stałych Klientów,
b) 3% od wartości netto zamówienia przy jednorazowym zamówieniu przekraczającym 3000 sztuk Towaru,
c) 5% od wartości netto zamówienia przy jednorazowym zamówieniu przekraczającym 5000 sztuk Towaru,
d) 7% od wartości netto zamówienia przy jednorazowym zamówieniu przekraczającym 10 000 sztuk Towaru.
4. W przypadku zbiegu podstaw do przyznania kilku rabatów, rabaty te podlegają zsumowaniu.

5. Rabaty, o których mowa w ust. 3, nie są przyznawane na Towary takie jak: sadzonki odmian chronionych i licencyjnych.

6. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów i wysokości przyznawanych rabatów w każdym czasie.

§ 6
Warunki płatności

1. Warunki płatności za Towar są każdorazowo indywidualnie ustalane, a następnie każdorazowo potwierdzane w Potwierdzeniu Zamówienia. Do ceny netto dolicza się: niezbędne podatki, w tym podatek VAT w stawkach aktualnie obowiązujących, cenę opakowań – w przypadkach wskazanych w § 8 ust. 2 OWS oraz koszt transportu, jeżeli OWS tak stanowi (cena brutto).

2. Wszelkie płatności na rzecz Spółki dokonywane są w walucie polskiej i w sposób bezgotówkowy, chyba że Strony ustalą inaczej.

3. Obowiązek zapłaty powstaje w momencie Wydania Towaru. Termin płatności za Towar jest wskazany w Dowodzie Sprzedaży, po indywidualnych ustalaniach z Kupującym. Jeżeli jednak Kupujący wybrał gotówkowy sposób zapłaty za Towar, wówczas jest On zobowiązany do uiszczenia zapłaty w momencie odbioru Towaru, w kasie Spółki.

4. Kupujący pozostaje w zwłoce, jeżeli nie uiścił zapłaty za Towar w całości, w terminie wskazanym w Dowodzie Sprzedaży. W razie zwłoki z zapłatą ceny Spółka uprawniona jest do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz dochodzenia zaległych należności łącznie z odsetkami na drodze sądowej.

5. W razie pogorszenia się sytuacji finansowej Kupującego lub pozostawania przez Niego w zwłoce z zapłatą wcześniej zrealizowanych Zamówień, Spółka jest uprawniona do:

a) wstrzymania dostawy lub wstrzymania Wydania Towaru do czasu zapłaty całości ceny;
b) żądania ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.


§ 7
Wydanie i transport Towaru

1. Z chwilą Wydania Towaru, na Kupującego przechodzą: jego własność oraz korzyści i ciężary z nim związane, jak również niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty Towaru.

2. Kupujący może:

a) odebrać zakupiony Towar w Siedzibie Spółki, osobiście lub upoważnić do tego inną osobę,
b) żądać dostarczenia Towaru do miejsca przez niego wskazanego.

3. Koszty transportu, w przypadku o którym stanowi ust. 2 pkt b), doliczane są do ceny Towaru i pokrywane przez Kupującego. Jeżeli jednak Kupujący złoży zamówienie na co najmniej 5000 sztuk Towaru, wówczas koszty transportu na terytorium Polski pokrywa w całości Spółka.

4. Spółka współpracuje z profesjonalnym Powoźnikiem, który zapewnia transport Towarów w warunkach dostosowanych do jego specyfiki. Za uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia Towaru powstałe w wyniku lub w trakcie transportu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności, a Kupującemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody bezpośrednio do Przewoźnika.

§ 8
Opakowanie Towaru

1. Spółka jest zobowiązana do właściwego opakowania Towaru przed Wydaniem Towaru Kupującemu lub osobie przez niego uprawnionej bądź Przewoźnikowi, w celu jego zabezpieczenia.

2. Jeżeli Strony uzgodniły, że Opakowanie nie podlega zwrotowi, wówczas jego cena jest doliczana do ceny Towaru.


§ 9
Odpowiedzialność Spółki z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży

1. Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Kupującego, a powstałe w związku z wykonaniem przez Spółkę zamówienia tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej Spółki.

2. Siła wyższa stanowi generalną przyczynę wyłączającą odpowiedzialność Spółki zarówno na zasadzie ryzyka, jak i winy. Przez siłę wyższą należy przede wszystkim rozumieć zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, takie jak katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej czy też zaburzenia życia zbiorowego.

3. Jeżeli wystąpi szkoda, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 2 dni (słownie: dwóch) od daty powstania szkody, powiadomienia o tym Spółki oraz do podjęcia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia powiększaniu się szkody.

4. Spółka zastrzega, że wszelkie roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży Kupujący może zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 10
Odpowiedzialność za wady Towaru

1. Spółka posiada certyfikaty i licencje lub sublicencje, na podstawie których jest uprawniony do uprawy i sprzedaży Towarów.

2. Spółka jest odpowiedzialna względem Kupującego, z uwagi na specyfikę sprzedawanego Towaru, tylko i wyłącznie za wady Towaru:

a) w zakresie niezgodności dostarczonego Towaru z treścią Potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 OWS,
b) powstałe przed wydaniem tego Towaru wskutek chorób i działania szkodników.
3. Przepisy § 9 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Kupujący jest zobowiązany do zbadania Towaru na okoliczność ewentualnego wystąpienia wad, o których mowa w ust. 1, w terminie nieprzekraczającym 2 (słownie: dwóch) dni od daty odebrania zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem postanowień Dodatku OWS w przypadku, gdy kupującym jest Konsument.

5. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, za które Spółka ponosi odpowiedzialność zgodnie z OWS, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych liczonych od daty stwierdzenia wady, liczonej z uwzględnieniem ust. 4, powiadomienia o tym Spółki oraz do podjęcia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia zwiększaniu się wady.

6. W przypadku uznania wady Towaru, Spółka zobowiązana jest do wymiany Towaru na nowy wolny od wad, bądź do zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni liczonych od daty uznania wady Towaru.

7. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności:

a) za uszkodzenia mechaniczne Towaru powstałe w trakcie transportu;
b) za uszkodzenia Towaru lub szkody powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych przez Kupującego lub osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w trakcie uprawy;
c) za uszkodzenia Towaru powstałe wskutek nieprawidłowego wykorzystania lub użytkowania tego Towaru przez Kupującego lub osoby, za które ponosi On odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w trakcie uprawy;
d) za uszkodzenia Towaru lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego lub osoby, za które ponosi On odpowiedzialność lub które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, postanowień OWS, Dodatku do OWS, a także zaleceń Spółki;
e) za wady Towaru, które nie istniały w chwili wydania Towaru Kupującemu lub osobie działającej w Jego imieniu lub przez Niego upoważnionej;
f) działań podjętych przez Kupującego, osoby za które ponosi On odpowiedzialność lub osoby, które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia, w celu usunięcia wady;
g) dalsze szkody lub uszkodzenia Towaru powstałe na skutek zaniechania podjęcia przez Kupującego, osoby za które ponosi On odpowiedzialność lub osoby, które działały w Jego imieniu lub z Jego upoważnienia wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia Towaru i zapobieżenia zwiększaniu się wady.

8. Spółka jest wolna od odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie Towaru bądź dowiedział się o niej najpóźniej w chwili wydania Towaru.

9. Odpowiedzialność Spółki z tytułu wad Towaru nie może przekroczyć wartości tego Towaru. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i utracone korzyści gospodarcze z tytułu wad Towaru.

10. Spółka zastrzega, że wszelkie roszczenia z tytułu wad Towaru Kupujący może zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

11. Do umów sprzedaży zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego OWS, a w szczególności do postanowień dotyczących odpowiedzialności za wady Towaru, nie stosuje się przepisów od art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.

§ 11
Ochrona danych osobowych

1. Spółka chroni dane osobowe swoich kontrahentów, w tym Kupujących, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i nie udostępnia tych danych podmiotom trzecim, chyba że przepis prawa stanowi inaczej. Spółka nie zbiera i nie przetwarza danych, o których stanowi przepis art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Procedury ochrony danych osobowych stosowane w Spółce szczegółowo określają dokument: „Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym”, dostępny w Siedzibie Spółki. Dokumenty te na wyraźną prośbę, należy udostępnić Kupujące w celu zapoznania się z ich treścią.

3. Administratorem Danych Osobowych jest Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Muniakowice 100, 32-090 Słomniki.

4. W celu skutecznego Przyjęcia Zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia, Kupujący najpóźniej w chwili wydania Towaru powinien wyrazić zgodę na umieszczenie Jego danych osobowych w zbiorze danych osobowych Spółki, a także przetwarzanie Jego danych osobowych w celach związanych z zawieraną umową sprzedaży. Kupujący może wyrazić zgodę także na przetwarzanie Jego danych osobowych w celach marketingowych.

5. Spółka nie ma prawa do przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach nie objętych zgodą.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być złożona w formie dokumentowej, pisemnej lub elektronicznej. Na usunięcie danych osobowych ze zbioru danych Spółka nie wymaga zgody Kupującego.

7. Kupujący ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych umieszczonych zbiorze danych osobowych Spółki. Procedurę kontroli, o której mowa w zdaniu poprzednim, określa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.


§ 12
Postanowienia końcowe

1. OWS oparte są na prawie polskim i do zawarcia każdej umowy sprzedaży zastosowania mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.

2. Jeżeli Kupującym jest Konsument do OWS załącza się Dodatek, który stanowi ich integralną część.

3. OWS, a przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem także Dodatek do OWS, stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy Spółką a Kupującym. OWS wiążą Strony od momentu rozpoczęcia trybu składania zamówienia.

4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami jest akceptacja OWS przez Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Konsument – warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy takimi Stronami jest akceptacja OWS oraz Dodatku do OWS.

5. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć z umów sprzedaży, których integralną częścią są OWS, a w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, także Dodatek do OWS, poddają pod jurysdykcję sądów polskich.

6. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle umów sprzedaży, których integralną częścią są OWS, a w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, także Dodatek do OWS. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze polubownej, każda ze Stron może żądać jego rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla Siedziby Spółki.

7. Jeśli jakiekolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w OWS okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności OWS, a jedynie postanowienia nieważne zostają zastąpione przez ważne postanowienia.

8. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień OWS w każdym czasie. Zmienione OWS obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Spółki, a także mają zastosowanie do umów sprzedaży powstałych:

a) przed zmianą OWS – od momentu powiadomienia Kupującego o zmianach,
b) po zmianach OWS – od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Spółki.
9. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez Strony, OWS wyłącza stosowanie innych warunków umów, umów, regulaminów, czy też wzorców, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami OWS. W sytuacji, gdy obowiązujące u Kupującego warunki umów, regulaminy, czy też wzorce umów są sprzeczne z treścią OWS, pierwszeństwo w stosunkach pomiędzy tymi Stronami mają postanowienia OWS.

10. Jeżeli OWS tak stanowi, Strony mogą daną kwestię uregulować odmiennie niż przewiduje to OWS, jednakże z uwzględnieniem pozostałych postanowień tego dokumentu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i dobrą praktyką rolniczą. Wszelkie kwestie odmiennie uregulowane Strony są zobowiązane potwierdzić w Potwierdzeniu Zamówienia.

11. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

12. OWS zostaje sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo ma wersja OWS sporządzona w języku polskim.

13. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 1 lutego 2018 roku.

§ 13
 
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków sprzedaży (OWS) oraz Klauzuli informacyjnej dla celów RODO, które znajdują się na stronie: plantin.com.pl
 
 
DODATEK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

PLANTIN
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 roku,
stanowiący integralną część Ogólnych Warunków Umowy oraz każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy:
PLANTIN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Muniakowice 100, 32-090 Słomniki,
a
Kupującym będącym Konsumentem

§ 1

Dla celów niniejszego dokumentu, a także każdorazowej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy: PLANTIN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Muniakowice 100, 32-090 Słomniki, a Kupującym, wprowadza się następujące definicje, które oznaczają:
a) Lokal Przedsiębiorstwa – budynek, w którym Spółka prowadzi swoją działalność, posadowiony na nieruchomości:
– Muniakowice 100, 32-090 Słomniki,
– w Muniakowicach, adres: Muniakowice 100, 32-090 Słomniki, Polska;
b) Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą przez Spółkę z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
c) Umowa zawarta poza Lokalem Przedsiębiorstwa – umowę z Konsumentem zawartą:
– przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron w miejscu, które nie jest Lokalem Przedsiębiorstwa Spółki,
– w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w pkt a),
– w Lokalu Przedsiębiorstwa Spółki lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest Lokalem Przedsiębiorstwa Spółki, przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron,
– podczas wycieczki zorganizowanej przez Spółkę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami;
d) Wycieczka zorganizowana przez Spółkę – przede wszystkim: targi branżowe, wystawy, wyjazdy służbowe.

§ 2

Spółka nie może żądać od Kupującego będącego Konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Spółkę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

§ 3

1. W przypadku Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza Lokalem Przedsiębiorstwa, Spółka w Potwierdzeniu Zamówienia informuje Kupującego będącego Konsumentem o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy zawartej w sposób wskazany w ust. 1 wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż Przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie Towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza Lokalem Przedsiębiorstwa, w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może zostać Spółce przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną. Wszelkie adresy i numery telefonów są podane w § 1 OWS.

4. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dołączonego do niniejszego Dodatku do OWS, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli Kupujący będący Konsumentem wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w ust. 1.

§ 4

1. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

2. Spółka zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostawy, jeżeli Strony ustaliły, iż obciążają one Kupującego, a także koszty Opakowania Towarów, w przypadku wskazanym w § 8 ust. 2 OWS, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy sprzedaży.

3. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji przez Kupującego będącego Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Spółce przysługuje prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania.


§ 5

1. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem otrzymał Towar w związku z umową sprzedaży, w przypadku wykonania przez Niego prawa do odstąpienia od tej umowy jest On zobowiązany do odesłania Towaru na adres Siedziby Spółki, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Kupujący będący Konsumentem jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towarów.


§ 6

W skutek odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW RODO

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Administratorem danych osobowych jest PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Muniakowice 100, 32-090 Słomniki 16, 31-979 Kraków, tel.: (12) 643 15 20, adres e-mail: biuro@in-vitro.pl.

3. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. (12) 643-15-20.

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu:

a. realizacja usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, działania podjęte na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy (np. zebranie danych wymienionych w formularzu zamówienia), zawarcie i realizacja umowy (sprzedaż produktów), na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej-rolniczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji,
b. realizacja innych usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj.: informowanie telefonicznie lub przesyłanie za pośrednictwem e-mail lub listem tradycyjnym wysyłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej korespondencji dotyczącej zamówienia, windykacji należności, reklamacji, organizacji transportu,
c. przekazywanie telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub listu tradycyjnego wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej materiałów o charakterze marketingowym, tj. katalogów odmian sadzonek, obowiązujących cenników, ofert wraz z cennikiem, okazjonalnych kartek świątecznych, zaleceń co do sadzenia (zalecenia wysyłane są na wyraźny wniosek klienta).
5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
a. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia księgowości.

6. Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest Pana/i zgoda.

7. Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@in-vitro.pl lub listem tradycyjnym na adres: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych:

a. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez Administratora danych na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem; może Pani/Pan przesłać te dane do innych administratorów danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez Administratora danych przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.
10. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 3. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.

12. Administrator danych nie będzie w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich klientów.

13. Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.